Header Ads

«ΑΣΟΚ Μελούνα» Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών αλωνισμού και πώλησης σιτηρών

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ομαδικών Καλλιεργειών Τσαριτσάνης - Στεφανόβουνου- Αετοράχης» και με διακριτικό τίτλο «ΑΣΟΚ Μελούνα Ολύμπου» - ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ, σύμφωνα και με ληφθείσα ήδη απόφαση του Εκκαθαριστή, κ. Αργυρίου Γ. Χαδούλη, πρόκειται να ενεργήσει στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών αλωνισμού δύο χιλιάδων (2.000) περίπου στρεμμάτων που κατέχει και αξιοποιεί ο ίδιος για λογαριασμό των μελών του.

Η συγκεκριμένη έκταση βρίσκεται στη θέση «Μελούνα» των κτηματικών περιφερειών Τσαριτσάνης, Στεφανοβούνου, Αετοράχης του Δήμου Ελασσόνας.

Για το σκοπό αυτό θα συνάψει Σύμβαση με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς, η οποία θα έχει διάρκεια μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.

Η οικονομική προσφορά θα αναγράφει ως αμοιβή το ποσοστό επί τοις %, ανά κιλό συλλογής της καλλιέργειας. Στην παραπάνω αμοιβή συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα για την εκτέλεση το έργου και την παράδοση του αγροτικού προϊόντος στον αναθέτοντα Συνεταιρισμό.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν μέχρι την Παρασκευή, 21/06/2019 και ώρα 12:00 σφραγισμένη προσφορά, στο γραφείο της έδρας του Συνεταιρισμού, στο Δ.Δ. Τσαριτσάνης Ελασσόνας.

Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, οι προσφορές που θα υποβληθούν θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και θα απορριφθούν.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν το αγρόκτημα για το σχηματισμό γνώμης του προς αλωνισμό προϊόντος μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού και στις ώρες 12.00-14.00 εκάστης ημέρας.

Για την υποβολή των προσφορών λαμβάνονται υπόψη από τους συμμετέχοντες, ως ουσιώδεις, στο διαγωνισμό οι παρακάτω όροι:
α)Με την υποβολή της προσφοράς οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση των τοπικών συνθηκών του παραχθέντος προϊόντος και ουδεμία απαίτηση έχουν περαιτέρω της υποβαλλόμενης προσφοράς τους, που να δικαιολογεί την αθέτηση από πλευράς τους οποιουδήποτε από τους όρους της σύμβασης που θα υπογραφεί,
β) Η υποβολή της προσφοράς θα συνοδεύεται από κατάθεση εγγυητικής επιστολής Τραπεζικού ιδρύματος ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων που θα απευθύνεται προς τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ομαδικών Καλλιεργειών Τσαριτσάνης - Στεφανόβουνου- Αετοράχης, «ΑΣΟΚ Μελούνα Ολύμπου» ή κατάθεση μετρητών, ποσού πεντακοσίων ευρώ (500,00€). Η εγγυητική επιστολή ή τα μετρητά του τελικού αναδόχου θα παραμείνουν για την υπογραφή της Σύμβασης και θα επιστραφούν σ’ αυτόν μετά την ολοκλήρωση του έργου. Οι υπόλοιπες εγγυητικές επιστολές ή μετρητά θα επιστραφούν στους λοιπούς συμμετέχοντες στον διαγωνισμό, μετά την ανακήρυξη του αναδόχου
γ)Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει αποδεδειγμένα να διαθέτουν ιδιόκτητα ή μισθωμένα σύγχρονα μηχανήματα για την εκτέλεση του έργου του αλωνισμού (θεριζοαλωνιστικές μηχανές) και επιπλέον τουλάχιστον ένα (1) φορτηγό αυτοκίνητο, έναν (1) καταστροφέα, κλπ ανάλογα με τις ανάγκες του έργου. Για το σκοπό αυτό, θα υποβάλλεται μαζί με την προσφορά απλή δήλωση σφραγισμένη και υπογεγραμμένη του κάθε συμμετέχοντος για την διάθεση αυτών,
δ) Ο αλωνισμός θα αρχίσει με εντολή του εκκαθαριστή και θα πραγματοποιείται με την επιμέλεια και επίβλεψη συνεργάτη του Συνεταιρισμού για την ορθή εκτέλεση του έργου (π.χ. για τον καθορισμό ύψους θερισμού, κτλ.), και
ε) Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές επιχειρήσεις που λειτουργούν με κάθε νόμιμη μορφή, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.
Οι προσφορές των συμμετεχόντων θα αναρτηθούν στο site (ηλεκτρονική διεύθυνση) του Συνεταιρισμού www.melounaolympou.gr.
H ανάθεση της παροχής υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ του Εκκαθαριστή του Συνεταιρισμού και του αναδόχου επιχειρηματία, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού.

Επίσης, σύμφωνα και με ληφθείσα ήδη απόφαση του Εκκαθαριστή, κ. Αργυρίου Γ. Χαδούλη, πρόκειται να προβεί σε πώληση σιτηρών (σκληρός, μαλακός και κριθάρι).

Η παράδοση της ποσότητας θα πραγματοποιείται στο χώρο του αγροκτήματος, που κατέχει και αξιοποιεί ο ίδιος για λογαριασμό των μελών του, επί ζυγίω και επί αυτοκινήτων του αγοραστή.

Εκτιμώμενη ποσότητα σιτηρών προς πώληση περίπου 300.000 έως 500.000 κιλά.

Η ανάθεση της πώλησης θα γίνει με μοναδικό κριτήριο την υψηλότερη τιμή ανά κιλό σιτηρών (σκληρό, μαλακό και κριθάρι) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. (€/kg).

Α. Τρόπος υποβολής προσφορών

Οι υποβαλλόμενες προσφορές θα αναφέρονται αναλυτικά ανά είδος προϊόντος και μονάδα μέτρησης χωριστά, δηλαδή για σίτο σκληρό, σίτο μαλακό και κριθάρι.

Β. Τρόπος πληρωμής:

α) με την υπογραφή της Σύμβασης ανάθεσης του έργου άμεση καταβολή ποσού είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€)
β) με την κάλυψη του ποσού της προκαταβολής, με αντίστοιχη παραδοθείσα ποσότητα, άμεση καταβολή ποσού είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€) και
γ) εξόφληση του υπολοίπου εντός πέντε (5) ημερών από την εκκαθάριση των στοιχείων παράδοσης και παραλαβής των ποσοτήτων
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν μέχρι την Παρασκευή, 21-6-2019 και ώρα 13:00 σφραγισμένη προσφορά, στο γραφείο της έδρας του Συνεταιρισμού, στο Δ.Δ. Τσαριτσάνης Ελασσόνας.
Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, οι προσφορές που θα υποβληθούν θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και θα απορριφθούν.

Ειδικός όρος διαγωνισμού

Οι προσφερόμενες τιμές αναφέρονται σε παράδοση του προϊόντος του αλωνισμού επί ζυγίω στη γεφυροπλάστιγγα του Συνεταιρισμού στο χώρο του αγροκτήματος. Η ευθύνη της μεταφοράς του (τρόπος μεταφοράς, κλπ) και το κόστος αυτής στις αποθήκες του αγοραστή βαρύνει τον αγοραστή.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν το αγρόκτημα για το σχηματισμό γνώμης του προς πώληση προϊόντος μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού και στις ώρες 12.00-14.00 εκάστης ημέρας.
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές επιχειρήσεις που λειτουργούν με κάθε νόμιμη μορφή, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.
Οι προσφορές των συμμετεχόντων θα αναρτηθούν στο site (ηλεκτρονική διεύθυνση) του Συνεταιρισμού www.melounaolympou.gr.
H ανάθεση του έργου θα πραγματοποιηθεί με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ του Εκκαθαριστή του Συνεταιρισμού και του αναδόχου επιχειρηματία, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού.

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συνεταιρισμού www.melounaolympou.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 6947561220 (Χαδούλης Αργύρης) και 2421313980 (Βασταρδή Αλεξάνδρα).
Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.