Header Ads

Βαρνάς-Γκουνός-Προβίδα: Πως εξασκείτε χρηστή διοίκηση κ. Ευαγγέλου; Με το να σας γυρνάει τις αποφάσεις πίσω η Αποκεντρωμένη;

Σε κοινή δήλωση-ανακοίνωση προχώρησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι και επικεφαλείς των παρατάξεων της ελάσσονος αντιπολίτευσης Βασίλης Βαρνάς και Δημήτρης Γκουνός καθώς και η ανεξάρτητη δημοτική σύμβουλος Χρυσούλα Προβίδα, μετά το έγγραφο-απάντηση που τους εστάλη από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, την Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας και τη Διεύθυνση Διοίκησης Τμήματος Προσωπικού με αριθμό πρωτοκόλλου 4541 στις 2 Απριλίου 2018 το οποίο και δημοσιεύουν στην εφημερίδα μας.

Συγκεκριμένα για το ιστορικό της υπόθεσης, οι κ.κ. Βαρνάς-Γκουνός-Προβίδα είχαν αποστείλει στις 6 Φεβρουαρίου 2018 αίτηση στην Αποκεντρωμένη με αριθμό πρωτοκόλλου 1936/18323 και με Θέμα: «Πληρωμή Εργασιών με λάθος κωδικούς» και ζητούσαν τα παρακάτω: «Σας αποστέλλουμε συνημμένες τις αποφάσεις 2485/2017, 2494/2017 και 2495/2017 του Δημάρχου Ελασσόνας, στις οποίες οι εργασίες αφορούν την άρδευση, η οποία έχει εξασφαλισμένο κωδικό 25 στην πίστωση του προϋπολογισμού. Αντί η δημοτική αρχή να χρησιμοποιήσει τον κωδικό 25 χρησιμοποιεί τον κωδικό 30, που είναι κωδικός λοιπών εγκαταστάσεων. Και αυτό εμείς το θεωρούμε ότι γίνεται εσκεμμένα για να μην αυξηθεί ο κωδικός άρδευσης. Και επίσης στην απευθείας ανάθεση, κάποια είναι προμήθεια υλικών (π.χ. 2494) ενώ στην ουσία είναι όλα εργασίες. Παρακαλούμε να εξετάσετε την νομιμότητα αυτών των αναθέσεων».

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας με αφορμή την αίτηση των τριών δημοτικών συμβούλων της αντιπολίτευσης στο Δήμο Ελασσόνας, ακύρωσε τις υπ΄αριθμό 2485/2017, 2494/2017 και 2495/2017 αποφάσεις του Δημάρχου Ελασσόνας Νίκου Ευαγγέλου, έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις (υπάρχουν στο αρχείο της εφημερίδας μας, αφού απεστάλησαν από τους εν λόγω δημοτικούς συμβούλους) και αναφέρει σχετικά πως:

Επειδή σύμφωνα με την αριθμό πρωτοκόλλου 7666/7/2/2007 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αναφέρεται ότι: «Επομένως, ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας μπορεί να ακυρώσει οποιαδήποτε πράξη, μονομελών ή συλλογικών οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης α΄βαθμού, πέρα από αυτές που υποχρεωτικά στέλνονται κατά τα ανωτέρω. Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας ασκεί τον αυτεπάγγελτο έλεγχο μετά από οποιονδήποτε τρόπο περιέλθει σε γνώση του η πράξη αυτή. Δηλαδή ο Γενικός Γραμματέας μπορεί να ασκήσει τον έλεγχο αυτόν ή κατόπιν αναφοράς πολίτη ή δημοσιεύματος στον Τύπο ή εφόσον η πράξη αυτή περιήλθε στην υπηρεσία της Περιφέρειας από τον ίδιο τον ΟΤΑ α΄βαθμού κλπ».

Επειδή με την αριθμό πρωτοκόλλου 1936/18323/6-2-2018 αίτηση των κ.κ. Βαρνά Βασιλείου, Γκουνού Δημήτριου και Προβίδας Χρυσούλας, ζητήθηκε η εξέταση των αριθμών 2485/2018, 2494/2017 και 2495/2017 αποφάσεων του Δημάρχου Ελασσόνας.

Επειδή σύμφωνα με το Β.Δ. της 17.5/15.6.1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α’114, διορθ. ΦΕΚ 145 και 197) ορίζει στο άρθρο 7 και παράγραφο 2 ότι: «Τα διά του προυπολογισμού προσδιοριζόμενα εις έκαστον των άρθρων ποσά δεν επιτρέπεται να χρησιμεύσουν εις άλλα άρθρα». Με τη διάταξη αυτή (βλ. και άρθρα 5 και 15 του ν.2362/1995 και 3 και 9 του ν.δ./τος 496/1994) καθιερώνεται η δημοσιονομική αρχή της ειδικότητας των πιστώσεων, σύμφωνα με την οποία η πίστωση που εγγράφεται σε κάθε κωδικό αριθμό εξόδων του προϋπολογισμού διατίθεται αποκλειστικά και μόνο για την αντιμετώπιση των δαπανών εκείνων που κατονομάζονται και περιγράφονται στον κωδικό αυτό αριθμό.

Επειδή με τις παραπάνω αποφάσεις του ο Δήμαρχος Ελασσόνας προβαίνει σε εργασίες συντήρησης του δικτύου άρδευσης και σε προμήθεια των απαραίτητων υλικών, όπως αναφέρει και στον αριθμό πρωτοκόλλου 2222/15-3-2018 έγγραφό του (…καθόσον οι επαναλαμβανόμενες βλάβες στο δικτύο άρδευσης και οι επιπτώσεις αυτών στους δημότες…κατέστησαν αναγκαία την αναβάθμιση κατά την αποκατάσταση του δικτύου άρδευσης…).

Επειδή οι δαπάνες για τις συγκεκριμένες εργασίες εντάσσονται με τις αποφάσεις 2485/2017, 2494/2017 και 2495/2017 του Δημάρχου Ελασσόνας στους κωδικούς εξόδων: Κ.Α. 0230.6262.34, Κ.Α. 02.30.6262.35 και Κ.Α. 02.30.6262.36, 02.30.6662.11 που αφορούν σε «ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ» και ΟΧΙ στους κωδικούς 02.25.626 που αφορούν «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» και πιο συγκεκριμένα «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ».

Επειδή με τις συγκεκριμένες αποφάσεις παραβιάζεται η αρχή της ειδικότητας των πιστώσεων καθώς υπάρχει εννοιολογική αντιστοιχία μεταξύ του σκοπού της πίστωσης και της δαπάνης που τελικά πραγματοποιήθηκε.

Για τους παραπάνω λόγους: ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ και ΑΚΥΡΩΝΟΥΜΕ τις υπ. Αριθμ. 2485/2017, 2494/2017, 2495/2017 αποφάσεις του Δημάρχου Ελασσόνας.

Μετά την αποστολή της απάντησης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση προς τους Βαρνά-Γκουνό-Προβίδα και με την Απόφαση Ακύρωσης των αποφάσεων του Δημάρχου Νίκου Ευαγγέλου, οι τρεις δημοτικοί σύμβουλοι τόνισαν στην εφημερίδα μας σε κοινή δήλωση τους:

«Για…βραβείο Αριστείας Χρηστής Διοίκησης μιλούσε ο Δήμαρχος Ελασσόνας Νίκος Ευαγγέλου, προσπαθώντας για ακόμη μία φορά με προπαγάνδα να αποπροσανατολίσει τους πολίτες του Δήμου Ελασσόνας όμως ξέχασε να τους ενημερώσει πως οι αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας που ακυρώνουν τις προσωπικές του αποφάσεις για αναθέσεις, μόνο για χρηστή διοίκηση δεν ομιλούν. Τρεις αποφάσεις οι οποίες έπεσαν στην αντίληψη μας και εφόσον γνωστοποιήσαμε στην Περιφέρεια, η Αποκεντρωμένη έπραξε τα νόμιμα και ακυρώθηκαν από τον συντονιστή της Αποκεντρωμένης διότι ο κ. Ευαγγέλου προσπάθησε να χρησιμοποιήσει και να πληρώσει δαπάνες άρδευσης οι οποίες αντιστοιχούν στον κωδικό 25, με τον κωδικό 30 του προϋπολογισμού. Που σημαίνει ότι δεν επιτρέπεται να πληρώνεις άλλες δαπάνες, από έναν κωδικό σε άλλο κωδικό και αυτό σημαίνει ότι ειδικά η άρδευση πρέπει να πληρωθεί υποχρεωτικά στον κωδικό 25, διότι είναι ανταποδοτική! Με αυτές τις ενέργειες θέλει να μας πείσει ο κ. Ευαγγέλου ότι εξασκεί χρηστή διοίκηση στον Δήμο; Με το να του γυρνά πίσω τις αποφάσεις η Αποκεντρωμένη και να του τονίζει πως παραβιάζει τις πιστώσεις; Αυτή δεν είναι χρηστή διοίκηση κ. Ευαγγέλου. Είναι ξεκάθαρος αποπροσανατολισμός ότι τα οικονομικά του Δήμου βαίνουν καλώς. Δυστυχώς η πραγματικότητα είναι άλλη».

Επιμέλεια: Αντώνης Λιάνος
Πηγή: elassona-city.gr
Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.