Header Ads

Συνεχίζεται η διαδικασία εκκαθάρισης στον ΑΣΟΚ Μελούνα Ολύμπου

Τρία δελτία τύπου - ανακοινώσεις λάβαμε από τον εκκαθαριστή του ΑΣΟΚ Μελούνα κ.Αργύριο Χαδούλη τα οποία και δημοσιοποιούμε.

1. Ο ορισμός μου ως εκκαθαριστή του Αγροτικού Συνεταιρισμού «Η ΜΕΛΟΥΝΑ ΟΛΥΜΠΟΥ» έγινε με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Συνεταίρων, που πραγματοποιήθηκε την 07/05/2017, στο Δημοτικό Διαμέρισμα Τσαριτσάνης του Δήμου Ελασσόνας, η οποία Γενική Συνέλευση συγκλήθηκε με την από 29-3-2017 απόφαση του Προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίστηκε με την Δικαστική Απόφαση 35/2016.
Η παραπάνω απόφαση της Γ.Σ. δεν προσβλήθηκε από κανένα μέλος του Συνεταιρισμού μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την πραγματοποίησή της, που ορίζεται από τον Νόμο ( Ν. 4384/26-4-2016, ΦΕΚ. 78/ τ. Α΄/26-4-2016).
2. Οι αρμοδιότητες, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του εκκαθαριστή ορίζονται με σαφήνεια και υποχρεωτικότητα στην εφαρμογή από τις διατάξεις του άρθρου 27 – Εκκαθάριση ΑΣ, του ιδίου Νόμου (Ν. 4384/26-4-2016, ΦΕΚ. 78/ τ. Α΄/26-4-2016).
Προς γνώση των Συνεταίρων για τις ενέργειες που θα ακολουθηθούν από πλευράς του εκκαθαριστού για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκαθάρισης της περιουσίας του Συνεταιρισμού.

Συνεπώς, ως εκκαθαριστής δηλώνω προς όλα τα μέλη του Συνεταιρισμού και τους Τρίτους συναλλασσόμενους με αυτόν ότι θα εφαρμοστούν κατά γράμμα οι διατάξεις του κειμένου του Νόμου, μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας και δεν θα γίνει καμία παρέκκλιση από αυτές και για οποιοδήποτε λόγο.
Στο κείμενο του Νόμου επισημαίνονται με έντονα γράμματα τα σημεία αναφοράς, τα οποία έχουν απαντηθεί από πλευράς μου σε διάφορες άτυπες συναντήσεις με Συνεταιριστές, που έχουν πραγματοποιηθεί στα Δημοτικά Διαμερίσματα Τσαριτσάνης και Αετοράχης.
Παρακαλώ όπως οι Συνεταιριστές να μελετήσουν προσεχτικά τις διατάξεις του συγκεκριμένου άρθρου, γιατί με αυτές θα πραγματοποιηθεί η εκκαθάριση μέχρι και την ολοκλήρωσή της.

Β. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Σε εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα οι εξής εργασίες:
1. στη διάρκεια τους ενός μήνα από την κοινοποίηση της απόφασης της Γ.Σ. για τον διορισμό μου, δημοσιεύθηκε σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας (ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ) και σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας του ΑΣ (ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ), περίληψη της απόφασης που διέτασσε την εκκαθάριση και το διορισμό του εκκαθαριστή και καλούσαμε τους πιστωτές να αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους έναντι του Συνεταιρισμού, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 62 του Ν.δ. 356/1974 (A΄ 90).
Να σημειωθεί ότι στην προθεσμία αυτή δεν υπήρξε καμία σχετική αναγγελία, με αποτέλεσμα τυχόν απαιτήσεις Πιστωτών και λοιπών Τρίτων να διαγραφούν, εφόσον έχει παρέλθει η πενταετία από τη γέννησή τους (έκδοση σχετικού Τιμολογίου ή άλλου εγγράφου) και δεν έχει ασκηθεί άλλο ένδικο μέσο.
2. η απόφαση για τον ορισμό μου ως εκκαθαριστή απεστάλη στην αρμόδια αρχή για την καταχώρισή της στο μητρώο του άρθρου 19 του σχετικού Νόμου, δηλαδή στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων Συλλογικών Φορέων.
3. η απόφαση για τον ορισμό μου ως εκκαθαριστή κατατέθηκε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Λάρισας, για την αποκατάσταση της φορολογικής εικόνας του Συνεταιρισμού, στην οποία πλέον αναγράφεται ότι υφίσταται σε θέση εκκαθάρισης.
4. Με προσκλήσεις, που θα δημοσιευτούν στον τοπικό έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, καθώς και στο site του Συνεταιρισμού, στο χρονικό διάστημα από 06/11/2017 και μετά, θα προσκληθούν οι Συνεταίροι για:
Να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την επικαιροποίηση και κατάρτιση του Μητρώου των Μελών του Συνεταιρισμού και
Να υποβάλουν προτάσεις για τη σύνθεση πενταμελούς Επιτροπής απογραφής της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Συνεταιρισμού. Η συγκεκριμένη Επιτροπή θα έχει καθαρά συμβουλευτικό χαρακτήρα στο έργο και τις αποφάσεις του εκκαθαριστή.
5. Στο προσεχές διάστημα και εντός του μηνός Νοεμβρίου 2017, σε ημερομηνία και ώρα που θα ανακοινωθεί μέχρι 10/11/2017, θα συγκληθεί άτυπη Γενική Συνέλευση των μελών του Συνεταιρισμού στο Δημοτικό Διαμέρισμα Στεφανόβουνου του Δήμου Ελασσόνας, για την ενημέρωση των μελών σε θέματα και την πορεία της εκκαθάρισης (διοικητικός – διαχειριστικός απολογισμός).
6. Στα πλαίσια εκκαθάρισης του Μητρώου Μελών του Συνεταιρισμού για το σκοπό σύνταξης πρόσφατου Μητρώου Μελών, το οποίο θα απεικονίζει την σημερινή σύνθεση του Σώματος των Συνεταιριστών, υπεβλήθη αίτημα στην Διεύθυνση Πολιτικής Γης της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την επίδοση σε εμάς στοιχείων αποτύπωσης της ιδιοκτησίας των Συνεταιριστών. Στο αίτημα αυτό μας δόθηκε αρνητική απάντηση, δηλαδή ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία.

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

Σύμφωνα με τα στοιχεία που είναι καταγεγραμμένα στα λογιστικά βιβλία του Συνεταιρισμού, όπως αυτά τηρούνται από τον Υπεύθυνο Λογιστηρίου αυτού, κ. Δημήτριο Μαγαλιό, ο οποίος διατηρεί με τον Συνεταιρισμό σύμβαση έργου, καθώς και τα οικονομικά στοιχεία της γεωργικής περιόδου καλλιέργειας των γεωργικών εκτάσεων που διαχειρίζεται ο Συνεταιρισμός για τη χρήση 2017, προκύπτουν τα παρακάτω στοιχεία:

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
Έσοδα χρήσης: 91.800,94€
Έξοδα χρήσης: 100.614,06€


Παρατηρήσεις:
ΕΣΟΔΑ

Στον παραπάνω υπολογισμό δεν έχουν υπολογισθεί και θα προστεθούν τα έσοδα από τις επιδοτήσεις και τη διάθεση των υπολειμμάτων καλλιέργειας για βοσκή.
ΕΞΟΔΑ
Στον παραπάνω υπολογισμό δεν έχουν υπολογισθεί και θα προστεθούν τα έξοδα και η αμοιβή του εκκαθαριστή και των συνεργατών του, έξοδα για λήψη νομικών συμβουλών και λοιπά έξοδα διοίκησης και διαχείρισης.

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
Σύμφωνα με το ισοζύγιο του Συνεταιρισμού, της 31/10/2017, και τα extrait των Τραπεζών, τα διαθέσιμα του συνεταιρισμού είναι τα εξής:
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 200.087,73€
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 38.411,89€
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ: 7,97€

Τα παραπάνω οικονομικά στοιχεία είναι αποτέλεσμα των αποφάσεων των Προσωρινών Διοικήσεων του Συνεταιρισμού, Διοικήσεις που είχαν ορισθεί με Δικαστικές Αποφάσεις, και αποτυπώνονται με τα δεδομένα οικονομικά στοιχεία.
Τα παραπάνω διευκρινίζονται για τον χρονικό ορίζοντα έναρξης της εκκαθάρισης και εφαρμογής των διατάξεων του Νόμου για την υλοποίησή της.
Δ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Όπως είναι κατανοητό από το κείμενο της πρώτης ανακοίνωσής μας, θα ακολουθηθεί η διαδικασία της πλήρους διαφάνειας στη διαχείριση της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας του Συνεταιρισμού, ενάντια σε κάθε παραπληροφόρηση και άποψη, η οποία θα λειτουργεί ενάντια στην απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Συνεταιριστών και των κατά καιρούς αντιδίκων αιτήσεων για τη λύση και εκκαθάριση του Συνεταιρισμού.
Διευκρινίζεται και τονίζεται ότι όλες οι ενέργειές μου ως εκκαθαριστού θα ανακοινώνονται υποχρεωτικά στο site του Συνεταιρισμού και στη διεύθυνση melounaolympou.blogspot.gr και όταν απαιτείται στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο της περιοχής. Εξετάζεται η δυνατότητα να δημιουργηθεί στο Δημοτικό Διαμέρισμα Τσαριτσάνης ειδικό γραφείο για το σκοπό εξυπηρέτησης των αναγκών της εκκαθάρισης και την παροχή πληροφοριών στους Συνεταιριστές – Μέλη. Η απόφαση αυτή θα οριστικοποιηθεί στην άτυπη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Διαμέρισμα Στεφανόβουνου του Δήμου Ελασσόνας.
Πρόσθετα, στη συγκεκριμένη άτυπη Γενική Συνέλευση θα συζητηθεί και το θέμα μίσθωσης και διαχείρισης των εκτάσεων που διαχειρίζεται ο Συνεταιρισμός για την επόμενη καλλιεργητική περίοδο.

Ο Εκκαθαριστής

Αργύριος Γ. Χαδούλης
-----------------------------------------
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο1

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Στα πλαίσια της διαδικασίας εκκαθάρισης και για το σκοπό απογραφής της ακίνητης και κινητής περιουσίας του Συνεταιρισμού, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 27 του Ν. 4384/2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις», για το σκοπό ολοκλήρωσης αυτής, κρίνεται αναγκαίο να οριστεί πενταμελής επιτροπή, απαρτιζόμενη από μέλη του Συνεταιρισμού. Για το λόγο αυτό,

Καλούμε

τους Συνεταιρισμούς, που επιθυμούν να συμμετάσχουν σ’ αυτή, να αποστείλουν ταχυδρομικά, έως την 20/11/2017, στο γραφείο του εκκαθαριστή, που βρίσκεται επί της οδού Αντωνοπούλου 1, τκ. 38221, στον Βόλο, εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής τους σ΄ αυτήν.

Επίσης, τυχόν πρότασή τους με ονόματα και στοιχεία συναδέλφων – Συνεταιριστών που κρίνουν ότι έχουν δυνατότητα να απαρτίζουν τη συγκεκριμένη Επιτροπή και τα στοιχεία επικοινωνίας τους.


Αρμόδιος συνεργάτης επικοινωνίας
Τσαριτσάνη, 5/11/2017
Βασταρδή Αλεξάνδρα

Ο Εκκαθαριστής
Αργύριος Γ. Χαδούλης


----------------------------------------

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο2

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στα πλαίσια της διαδικασίας εκκαθάρισης και για το σκοπό επικαιροποίησης, ολοκλήρωσης του Μητρώου Μελών του Συνεταιρισμού,
Καλούμε

όλα τα Μέλη – Συνεταιριστές και ενδεχόμενα τους διαδόχους αυτών, να αποστείλουν ταχυδρομικά, έως την 28/2/2018, στο γραφείο του εκκαθαριστή, που βρίσκεται επί της οδού Αντωνοπούλου 1, τκ. 38221, στον Βόλο, τα παρακάτω δικαιολογητικά απόδειξης της ιδιότητάς τους ως μέλους του Συνεταιρισμού και της συνεταιριστικής τους μερίδας:
1. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
2. Βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος
3. Αντίγραφο τίτλου (συμβολαίων, κ.α.) ιδιοκτησίας αγροκτήματος
4. Τυχόν μεταβολές που έχουν προκύψει (συμβόλαια πώλησης, μεταβίβασης, κλπ)
5. Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης (Ε9), στην οποία έχει δηλωθεί η περιουσία
6. Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ, στο οποίο περιλαμβάνεται το ως άνω αγρόκτημα

Τσαριτσάνη, 5/11/2017
Ο Εκκαθαριστής
Αργύριος Γ. Χαδούλης

Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.