Header Ads

Με παρέμβαση Κατσιαντώνη οι διευκρινήσεις του Υπουργού για αύξηση προυπολογισμού του ΕΣΠΑ

Η ερώτηση του Γιώργου Κατσιαντώνη προς τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης για τα δραματικά στοιχεία του ΕΠΑΝΕΚ...που αφορούν τα ανύπαρκτα κονδύλια στα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ, με τις 1 μόνο στις 15 επενδυτικές προτάσεις να εκρίνονται.. .παρότι η πρλειοψηφία των επιχειρήσεων πληρεί τις προυποθέσεις....έφερε αποτελέσματα!

Η διευκρινιστική ανακοίνωση του Αν. Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης κου Χαρίτση περί της αύξησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού της Δράσης κατά 112 εκ ευρώ , με έλεγχο της τήρηση των τυπικών προϋποθέσεων και για τα επενδυτικά σχέδια, για τα οποία δεν εμφανίζεται η ένδειξη «ΝΑΙ ή ΟΧΙ» στην τελευταία στήλη και τα οποία δύναται να χρηματοδοτηθούν μέχρι εξαντλήσεως των ορίων του νέου διαθέσιμου Προϋπολογισμού για κάθε Ομάδα Περιφέρειας....δικαιώνει το βουλευτή Λάρισας της Ένωσης Κεντρώων που ζητούσε από το αρμόδιο Υπουργείο να διασφαλιστούν με στοχευμένες ενέργειες τα δικαιώματα των εν λόγω επιχειρήσεων που διαθέτουν τα προνόμια για να ενταχθούν στα συγκεκριμένα προγράμματα και να επιχορηγηθούν από τα κονδύλια του ΕΣΠΑ προκειμένου να σταματήσει η αλματώδης αρνητική ανάπτυξη στην αγορά και την οικονομία της χώρας.

Η ερώτηση του Βουλευτή Λάρισας έχει ως εξής:

Το πρόβλημα με τα ανύπαρκτα κονδύλια που αφορούν στα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ έχει επιφέρει την απόρριψη της πλειονότητας των επενδυτικών σχεδίων που υπέβαλαν οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, όπως προκύπτει από τα στοιχεία των αποτελεσμάτων του ΕΠΑΝΕΚ για τη Νεοφυή Επιχειρηματικότητα και την Αυταοπασχόληση των Πτυχιούχων. Το ζήτημα που εγείρεται, έχει ως αποτέλεσμα εννέα στις δέκα μικρομεσαίες επιχειρήσεις να βλέπουν τις αιτήσεις τους να καταλήγουν στον κάλαθο των αχρήστων, ενώ τελικά το αρνητικό ρεκόρ έγκρισης στο Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Αυτοπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάμθμας Εκπαίδευσης δείχνει ότι τύχη έχει μόνον 1 στις 15 επενδυτικές προτάσεις που υπεβλήθησαν για την εν λόγω Δράση…

Το πρόβλημα τόνισε και σε σχετική επιστολή του και ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του ΕΒΕΑ, κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, ο οποίος απευθυνόμενος προς τους συναρμόδιους υπουργούς, κάνει λόγο για αναγκαιότητα αύξησης του προϋπολογισμού του προγράμματος «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές», προκειμένου να μην τελματώσει η ήδη αρνητικά κινούμενη ανάπτυξη της αγοράς. Από τα στοιχεία που παραθέτει, προκύπτει ότι:

Στο πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» εντάχθηκε μόλις 1 στις 15 προτάσεις, ενώ απορρίφθηκαν 13.481 επιχειρηματικά σχέδια, με συνολικό αιτούμενο επιλέξιμο προϋπολογισμό 322.275.031,59 €, λόγω εξάντλησης της συνολικής προς διάθεση συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης και η έγκριση μόλις 2.444 εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων, συνολικού προϋπολογισμού 62 εκατ. ευρώ.

Στο πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα», απορρίφθηκε το 73% των προτάσεων που υποβλήθηκε, δηλαδή 4.102 προτάσεις επί συνόλου 5.628 που υποβλήθηκαν.

Στο πρόγραμμα «Αναβάθμιση ΜΜΕ», επί συνόλου 9.577 υποβληθεισών αιτήσεων από επιχειρήσεις, και λαμβανομένου υπόψη του διαθέσιμου προϋπολογισμού ως προς τις προτάσεις που υπεβλήθησαν, μόνον 2060 αναμένεται να έχουν θετική απάντηση για ένταξη, ενώ αιτήσεις που αφορούν σε 7.517 νέες επιχειρήσεις θα απορριφθούν.
Λαμβανομένων υπόψη ότι:

· Πολλές από επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες που έχουν υποβάλλει αιτήματα για υπαγωγή στον Α’ κύκλο, πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις έγκρισης των επενδυτικών τους σχεδίων, πλην όμως λόγω έλλειψης των κονδυλίων τα αιτήματά τους απορρίφθηκαν,

· Ο νέος κύκλος υποβολής προτάσεων στα ανωτέρω Προγράμματα δεν καλύπτει τα αιτήματα αυτά, αλλά θα αφορά μόνον σε νέες προτάσεις υποβολής επενδυτικών σχεδίων,

· Η ανάπτυξη που θα φέρει η ένταξη αυτών των αιτημάτων θα είναι θετικά και μόνον κινούμενη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που με νύχια και με δόντια πασχίζουν να κρατηθούν ενεργές εν μέσω της βαθειάς οικονομικής κρίσης που βιώνει η Χώρα.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε ώστε να διασφαλιστεί ότι, όσες επιχειρήσεις πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας των κατά τα άνω αναφερομένων Προγραμμάτων, θα μπορέσουν εν τέλει να λάβουν την σχετικώς αναλογούσα, κατά περίπτωση, επιχορήγηση?

2. Άλλως, και στην αδόκητη περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, σε ποιες ενέργειες θα προβείτε ώστε να ενταχθούν και να επιχορηγηθούν από τα κονδύλια του νέου κύκλου υποβολής προτάσεων που σχεδιάζει το Υπουργείο, προκειμένου να τηρηθεί η αρχή της ίσης μεταχείρισης?

Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.